Név

Élt

 

Halt

 

Fő találmany

Más talalmány

Izé cuccok

Élethossz

Arkhimédész

-287

Szürakúza

-212

Szürakúza

Arkhimédész törvénye: Minden gázba v

folyadékba merülő testre felhajtóerő hat:

A kiszorított folyadék/gáz súlya.

Statika, helyiértékes számrendszer, π kiszámítása, gömb-kú térfogat

Sűrűség, egyszerű gépek, Arkhimédeszi spirál

Fiatalkorában egyiptomban él

Segédkezik a 2. punháborúban→emelőgép

75

Mikołaj Kopernik

1473

Toruń

1543

Frombork

Heliocentrikus világkép kidolgozása

 

Jagelló egyetem, csillagászat; Bolognai egyetem, görög és matek; Pádua, Ferrara, orvostudomány, jog, egyházjog

Warmia egyházmegye kanonoka

De Revolutionibus Orbium Coelestium

Körpályákat feltételezett

A Heliocentrikus világképet egy matematikai modellként terjesztette, nem valóságként, az inkvizíció nem ítélte el

70

Galileo Galilei

1564

Pisa

1642

Arcetri

Távcsővel figyelte az égboltot,

Heliocentrikus világkép

Szabadesés, elmozdulás arányos t²-tel

Tehetetlenség törvénye (Newton I)

Felfedezte a Jupiter holdjait

Szaturnusz gyűrűi, Hold felszíne dombos, Tejút csillagokból áll, Napfoltok, Vénusz fázisai

Inga lengésideje nem függ az amplitúdótól

Hangnak van frekvenciája

Klasszikus relativitáselmélet

Próbált fénysebességet mérni két domb között (fail)

Azt hitte, az árapály jelenség a nap miatt van (fail)

A legtöbb egész nem négyzetszám, mégis ugyanannyi van

Inkvizíció: 1623-33 heliocentrikus tanok visszaavonása

Házi őrizet, nem írhat, tanulmányok betiltása

78

Johannes Kepler

1571

Weil der Stadt

1630

Regensburg

Kepler I

Kepler II

Kepler II

Szem fénytani lencsét tartalmaz

Csillagászati távcső (2 gyűjtőlencse)

Mysterium Cosmographicum

Tabulae Rudofinae

Prága, II Habsburg Rudolf udvari csillagásza

Tycho Brache megfigyelései alapján is dolgozott

59

Cristiaan Huygens

1629

Hága

1695

Hága

Fény hullámelmélete→fénytörés, visszaverődés

Huygens-elv: a hullámtér minden pontja

További gömbhullámok forrása

Matek: kúpszeletek, π; valszám, integrál, differenciálszámítás

Optika: üvegcsiszoló gépek

Ingaóra, körmozgás, centripetális erő és gyorsulás

Ütközések, hajlítások, szabadesések mechanikája

1663 Angol Royal Society

1666 francia tudományos akadémia

Utóbbinak elnöke is volt

66

Sir Isaac Newton

1643

Woolsthorpe

1727

London

Integrál- és differenciálszámítás

Mozgástörvények

Binomiális tétel

Fénytörés, fehér fény színekre bontása, Newton-távcső

Tömegvonzás (gravitáció)

Égi és földi mechanika egyesítése

Kisbirtokos család, 1661 Cambridge, Trinity College, később tanár

Of Colours → Optics

Principia

1703- Royal Society elnöke

1705 lovaggá ütik.

84

James Watt

1736

Greenock

1819

Heathfield

Gőzsűrítő → gőzgép gőzhengerében

Nem csapódik le közvetlenül a gőz

Másolóprés

Lendkerék

Centrifugálszabályozó

szegény család,

1754 Glasgow optika és mechanika

1755 London Morgan matematikai műszerek gyár

1769 szabadalom (∄ működő gőzgép)

1775 Boulton és Watt gőzgépgyár gőzhenger, gyártás

Francia tud. Akadémia, Londoni királyi társaság

Nemesi címet elutasította.

83

André-Marie Ampére

1775

Lyon

1836

Marseille

Ampère-féle gerjesztési törvény: ∮Hdr=∫JdA

„Elektrodinamikus molekula” (→elektron)

Hidrogén-Fluorid elektrolízissel szétválasztható (csak később bizonyították kísérletileg)

1816: Felvetette az elemek csoportosítását tulajdonságok szerint (→Mengyelejev periódusos rendszer)

Felvilágosodás, katolikus maradt

Apja Rousseau-i filozófia híve, jakobinusok kivégeztették

Tanár: matematika, fizika, kémia, filó, asztronómia

Kísérleti fizikus

Oersted: mágneses tűt elfordít mellette a vezetékben áram →A. törvény

61

Georg Simon Ohm

1789

Erlangen

1854

München

Ohm-törvény

Galvánlánc

Hangtan kutatása

Polgárcsalád

1817-től tanít, kutat (Kölni gimnázium, Berlini hadi iskola)

1833 Nümbergi egyetem igazgatója

65

Michael Faraday

1791

Newington Butts

1867

Hampton Court

Indukciós törvény: U=-dΦ/dt

Egypólusú elektromotor

Benzol

Elektrokémiai egyenértéksúly

Mágneses tér és fény kölcsönhatása, Faraday-effektus, diamágnesesség

Kovácsmester fia

Könyvkötőinas, angol tudományos akadémia a fő megrendelő→sokat olvas

Később angol TA dolgozik

76

Jedlik Ányos

1800

Szimő

1895

Győr

Elektromotor

Dinamóelv

rácsosztó gép (optika)

Csöves villámfeszítő

Elemfejlesztés

Szódavíz

Bencés iskolak: Nagyszombat, pozsony, Pannonhalma

1922 Doktor, Matek, Fizika, Filó, Töri

1922 pap; Győri líceum fizikai tanszéke

1840 Pesti királyi tudományegyetem

Nemzetőr

MTA tagja, levelező tagságot átugorva

95

James Prescott Joule

1818

Salford

1889

Sale

Munka, hő közötti kapcsolat

Hő nem anyag hanem állapotjelző

Joule-hő: W=U⋅Q=U⋅I⋅T=I²Rt

Energia megmaradás törv (w/ Lord Kelvin)

Elektromos ívhegesztés

Vízkiszorításos szivattyú

 

71

James Clerk Maxwell

1831

Edinburgh

1879

Cambridge

Maxwell-egyenletek

Maxwell-Boltzmann eloszlás

Színérzékelés, színvakság, első színes fénykép

Szaturnusz gyűrűk nem lehetnek teljesen szilárdak vagy gázneműek

Elektromágneses fényelmélet

Cambridge Peterhouse→Trinity

48

Eötvös Lóránd

1848

Buda

1919

Budapest

Torziós inga

Felületi feszültség mérése reflexiós módszerrel

Kapillaritás→folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggés

Súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciája

Egyetemi tanár, vallási és közoktatási miniszter,

MTA elnöke, Matematikai és Fizikai társulat alapító elnöke

Hegymászó

71

JJ Thomson

1856

Manchester

1940

Manchester

Elektron felfedezése (Nobel-díj)

Atommodell: „mazsolás puding”

Gázok elektrokonduktivitása

Tömegspektrométer

Megméri a katódsugárzás sebességét

Megméri az elektron töltését (elég nagy hibával)

Kísérletileg megcáfolja az atom oszthatatlanságát

Skót származású mérnök, matematikus, fizikus

Manchester university; Cam. Trinity College.

Tanítványa Ernest Rutherford

1809 Lovaggá ütik

Fia GP Thomson is Nobel-díjas (Elektron hullámtermészete)

84

Heinrick Rudolf Hertz

1857

Hamburg

1894

Bonn

Elektromágneses hullámok

Hertz-antenna

Elektromágneses hullámok a fénnyel megegyező sebességgel terjednek

1888 elektromágneses hullámok tanulmány

Sokat kísérletezett elektromágneses sugárzásokkal, jelentőségét nem találta meg

37

Max Planck

1858

Kiel

1947

Göttingen

Fekete-test sugárzás spektrális eloszlása

Kvantumhipotézis E=h⋅ν

Planck-állandó, Planck-hossz, Planck-idő, Planck-tömeg

Speciális relativitáselméleten is dolgozik

Feketetest sugárzást tanulmányozza, mérési adatok vannak

Fizikai magyarázat nincsen, feltételeznie kell h az energia kvantált

1920 kvantummechanika koppenhágai egyezményét elutasítja

89

Pierre Curie

1859

Párizs

1906

Párizs

Radioaktivitás (Nobel-díj)

Polónium, Rádium

Piezoelektromos jelenség kimutatása: egyes kristályokban összenyomás hatására villamos feszültség keletkezik,

illetve mágneses térbe helyezett kristály összehúzódik

Dia, para, ferro, Curie-hőmérséklet

 

 

47

Marie Curie

1867

Varsó

1934

Passy

Radioaktivitás (Nobel-díj)

Polónium, Rádium (kémiai Nobel-díj)

Radiológiai orvosi alkalmazások

 

67

Sir Ernest Rutherford

1871

Nelson (Új Zéland)

1937

Cambridge

Szórási kisérlet

Atommag felfedezése

Megkülönböztette a radioaktív és röntgensugarakat

Radongáz; Rádium, polónium, bizmut új izotópjai

Radioaktív bomlás exponenciális törvénye, felezési idő

Felfedezte az α és β sugárzást

Canterbury egyetem új Zéland

Kutat: Cam. Trinity; kanadai McGill

Kémiai Nobel-díj

Lovagi rang

66

Albert Einstein

1879

Ulm

1955

Princeton

Általános relativitáselmélet

Brown-mozgás → az anyagok atomos szerkezetének bizonyítéka

Fényelektromos jelenség → fotonok létezése, az energia kvantált, 1921 Nobel-díj

Speciális relativitásellmélet → elveti az idő és tér abszolút voltát, egyenes vonalú egyenletes mozgást végzőkre

Tömeg-energia egyenértékűség → E=mc²

Zürichi főiskola, Svájci szabadalmi hivatal, Szakdolgozat: „A molekuladimenziók újfajta meghatározásáról”, 1904.

1932 USA-ba menekül nácik elől

Einstein-kristály

Einstein-de Haas kísérlet→spin

Hűtőgép w/ Szilárd Leó

Isten nem kockázik

76

Niels Henrik David Bohr

1885

Koppenhága

1962

Koppenhága

Bohr-modell→elektronpálya

Impulzusmomentuma kvantált

Komplementaritás elve: vizsgált rendszer egy adott tulajdonságának ismerete kizárja más tulajdonságok ismeretét

Kvantummech. Koppenhágai interpretációja. →részecskék statikus viselkedese kiszámítható

1922 Nobel-díj

Heisenberg a tanítványa

1938 MTA tagja

Manhattan projekt

107 Bohrium

77

Irène Joliot-Curie

1897

Párizs

1956

Párizs

Mesterséges radioaktivitás

Új elemek előállítása radioaktivitással

(kémiai Nobel-díj)

  

59

Szilárd Leó

1898

Budapest

1964

Los Angeles

Atombomba Nukleáris láncreakció

Információ entrópiája

Ciklotron

Zsidó család, Spitz Leó

1916 Katonaság, leszerelés, Berlin

Angliába, majd Amerikába emigrál

New York Columbia egyetem

Manhattan projekt

66

Gábor Dénes

1900

Budapest

1979

London

Holográfia (Nobel-díj)

nagyfeszültségű hálózatokban fellépő tranziens jelenségek

Oszcillográf érzékenységének növelése

Berlin mérnöki diploma

1933034 gázkisülések fizikája

Emberi kommunikációt és hallást is tanulmányozza

79

Werner Heisenberg

1901

Würzburg

1974

München

Mártixmechanika (Nobel-díj)

Határozatlansági reláció

Nukleonok közti kicserélődési kölcsönhatás

Mágnesesség kvantumelméletileg megalapozott modern elmélete

Kvantált terek fogalmán alapuló QED

Atommag proton-neutron elmélete

izotópspin

München gimi és egyetem

Niels Bohr-ral koppenhágai egyetemen.

1927 Lipcsei egyetem elméleti fizikai intézet igazgatója

Náci atombombaprogramon dolgozott, szerepe vitatott

73

Wigner Jenő

1902

Budapest

1995

Princeton

Kvantummechanikai szimmetriaelvek (Nobel-díj)

Kvantummechanika csoportelméleti leírása (w/ Neumann János)

Magerők rövid hatótávolsága

Magerők töltésfüggetlensége

Bariontöltés-megmaradás elve

Német egyetemeken tanít

USA-ba emigrál, egyetemi állások

Manhattan projekt

93

Teller Ede

1908

Budaest

2003

Stanford

Hidrogénbomba Magfúzió elmélete

Teller-effektus: erőművek veszélyforrásai→Csernobil

BME vegyészmérnök

Karisruhé, Hermann Mark kvantumfizika

München, Sommerfeld

Lipcse, Heisenberg mellett írta doktori értekezését

1931-33 Göttingai egyetem

Manhatan projekt

95