Definíció

Tétel

Alkalmazás

1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben.

halmaz, halmazhoz tartozás, számosság, részhalmaz, Ø, ∩, ∪, ∖, kompl., ×

Egy n elemű halmaznak 2ⁿ részhgalmaza van.

Matematika erre épül fel. Matematikán kívül pl Rendszertan(biosz)

2. Valós számok halmaza és részhalmazai. Véges és végtelen halmazok számossága. Számelméleti alapfogalmak és tételek.

Természetes számok(Peano-axiómák, számjegyek, műveletek, számelmélet alaptétele, oszthatóság), egész számok, rac, irrac, valós, véges, megsz végtelen

számosság

végtelen sok prímszám van

Szita elv

Elméletek tudományos magyarázata

3. A matematikai logika elemei. Logikai műveletek. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel.

állítás, logikai érték, logikai műveletek, tagadás, implikáció, ekvivalencia, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel

nem-ből és vagy-ból minden logikai művelet előáll

matematikai definíciók és tételek pontos kimondása, bizonyítása

4. Hatványozás, a hatványfogalom kiterjesztése, a hatványozás azonosságai. Az n-edik gyök fogalma. A négyzetgyök azonosságai. Hatványfüggvények és a négyzetgyökfüggvény.

hatvány, azonosságok pozitív egész kitevőre, kiterjesztés egész, rac, valós, komplex kitevőre, hatványfüggvények tulajdonságai (x², x³, √x)

hatványfüggvény

valamelyik azonosság

egyenletek megoldásához kell

5. A logaritmus fogalma és azonosságai. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény.

Exp. És logar. Azonosságok, fv tulajdonságai

logar fv.

valamelyik azonosság

Kamatszámítás, radioaktív bomlás stb…

6. Egyenletmegoldási módszerek, ekvivalencia, gyökvesztés, hamis gyök. Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek.

mérlegelv, grafikus megoldás, szorzattá alakítás, értelmezési tart. És értékkészlet vizsgálata, új ismeretlen bevezetése, gyökvesztés, hamis gyök

két egyenlet ekvivalens

másodfokú egyenlet megoldóképlete

fizikában mindenhol

7. Adatsokaság, a leíró statisztika jellemzői, diagramok. Nevezetes közepek.

módusz, medián, átlag, szórás, diagramok, terjedelem, számt, mért, ², harm közép

számtani-mértani két számra

statisztika, szélsőérték-feladatok

8. Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia). Nevezetes számsorozatok, végtelen mértani sor.

tulajdonságok(l. t.cím), számtani, mértani sorozat, sor,

Számsorozat/←

Számtani v mértani sorozat összegképlete

határértékszámítás→analízis

Mértani sorozat→kamatoskamat

9. Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás és alkalmazásai.

függvény, ért tart, ért készlet, grafikon, zérushely, monotonitás, szélsőérték, görbület(?), inflexiós pont, folytonosság, pariþs, periodikusság, korlátosság, deriválás, deriválási szabályok

valamelyik függvény deriválása vagy egy deriválási szabály

függvény érintőinek meghatározása, szélsőérték feladatok, fizika

10. A hasonlóság fogalma és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.

Párhuzamos szelők tételei, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformáció, alakzatok hasonlósága, hasonló síkidomok ker ter felsz térf

Magasságtétel, befogótétel, Pithagorasz tétel

szögfüggvények, építészet, térképészet, szakasz egyenlő részekre ossztása, piramis magassága

11. Derékszögű háromszögek. A hegyesszögek szögfüggvényei. A szögfüggvények általánosítása.

Tételek, sin, cos, tan, ctg, szögfüggvények általánosítása

szögfüggvények

Pithagorasz-tétel, thalesz-tétel, magasságtétel, befogótétel

Koordinátageometria 2 pont távolsága, érintő szerkesztés, szinusztétel, koszinusztétel, sátánizmus

12. Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei.

oldalfelező merőleges→köré írt kör; szögfelező→beírt kör; magasságvmagasságp; súlyv→súlyp; középvonalak⇸középpont

Nevezetes vonalak 1 pontban metszenek

Euler egyenes

súlyvonal súlypont fizika dolgok alátámasztása, szerkesztési feladatok.

13. Összefüggések az általános háromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei között.

hegyes, tompa, derék, szabályos, egyenlőszárú, ∆ egyenlőtlenség, szögek összege π, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög

szinusztétel, koszinusztétel

háromszögek szerkesztése, ismeretlen adatainak kiszámítása

GPS

14. Húrnégyszögek, érintőnégyszögek, szimmetrikus négyszögek.

Húrnégyszög, érintőnégyszög, négyszögek csoportosítása

Húrnégyszög tétel

mozaikok;vektorok összeadása paralelogramma módszer

15. Egybevágósági transzformációk. Konvex sokszögek tulajdonságai, szimmetrikus sokszögek.

transzformáció, egybevágósági tra., eltolás, tengelyes tükr., középpontos tükr., forgatás, egybevágó alakzatok, konvex soksz. szögösszege, átlók száma

Szimm.alak.(kp/teng/forg)

Minden síkbeli egybevágósági transzformáció 2 v 3 tengelyes tükrözés szorzata

Kör kerület terület meghatározása→π, kristályszerkezetek, aranymetszés, görbült felületek renderelése.

16. A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete (elemi geometriai tárgyalásban). Kerületi szög, középponti szög, látószög.

kör, lap, cikk, gyűrű, szelet, gyűrűcikk, húr, szelő, átmérő

Kerületi és középponti szögek tétele

látószög háromszögek szerkesztésében; körmozgás; építészet

17. Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat.

 vektor hossza, iránya, +, –, ⋅. ×, (azonosságok), koordinátái, felbontás

ha a és b nem párhuzamos, cab felbontás van

fizikában mindenhol

18. Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon. A lineáris függvények grafikonja és az egyenes.

pontok távolsága, osztópont, egyenes tulajdonságai, egyenlete, lineáris függvény

alakzat egyenlete

lineáris függvény képe egyenes

geometria feladatok megoldása sátánizmussal

Ponthalmazok kezelése számítógéppel

19. A kör és a parabola a koordinátasíkon. Kör és egyenes, parabola és egyenes kölcsönös helyzete. Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása.

kör egyenlete, parabola egyenlete, meg a többi dolog ami a címben van

parabola

(0, p/2) fókuszú, y=p/2 vezéregyenesű parabola egyenlete 2py=x² vagy parabolaantenna is lehet

egyenlőtlenségek megoldása, koordinátageometria, parabolaantenna, szökési sebesség, szélsőértékfeladatok

20. Térelemek távolsága és szöge. Térbeli alakzatok. Felszín- és térfogatszámítás.

illeszkedés, párhuzamos, egyenes, ½1NS, szög, merőleges, pont és egyenes táv, test, poliéder, szabályos testek, felszín, térfogat, forgástest térfogata

forgástest

forgástest térfogata

térképészet, építészet, térfogatszámítás

21. A terület fogalma. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával.

terület, mindenféle cucc területe, határozott integrál

terület

háromszög területe ma/2

geometriai valószínűségek, testek felszíne, földmérés

22. Kombinatorika. Binomiális tétel. Gráfok.

permutáció, kombináció, variáció, gráfok él csúcs séta út kör Hamiltonkör Euler

binomiális tétel

úthálózatok, útvonaltervezés, adathalmazok szemléltetése, ismerős

23. A valószínűségszámítás elemei. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje. Nevezetes eloszlások (binomiális, hipergeometrikus).

elemi esemény, eseménytér, esemény, kompl, rel. Gyakoriság, valószínűség, független események, val változó, binomiális, hipergeom

feltételes valószínűség

Bayes-tétel/Teljes valószínűség tétele/Nagy számok gyenge törvénye

Szerencsejáték, statisztika, kvantumfizika

24. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában.

direkt, indirekt, teljes indukció, skatulyaelv

Direkt:Pitagorasz; Indirekt:√2 irrac; Indukc:∑i; skat:születésnap

minden bizonyítás